Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN (2018-02-08 20:00 z późniejszymi zmianami)

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Definicje
3. Warunki techniczne korzystania z Portalu
4. Zakres świadczonych usług
5. Zawarcie umowy świadczenia usług
6. Zasady korzystania z Portalu
7. Odpowiedzialność
8. Polityka Prywatności
9. Reklamacje
10. Rozwiązanie Umowy
11. Przepisy końcowe i przejściowe

Art.1 - WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania portalu internetowego umieszczonego pod domeną familek.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z jego usług. Ponadto regulamin określa także prawa i obowiązki użytkowników wyżej wymienionego portalu internetowego.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

3. Portal internetowy jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zarejestrowanym w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gliwicach XII Wydział Cywilny pod numerem: PR 487, wydawanym przez Konrad Szymczak z siedzibą w Rybniku 44-217, przy ul. Osiedle Krakusa 42. Redaktorem naczelnym jest Konrad Szymczak, redakcja mieści się w Rybniku 44-217, przy ul. Osiedle Krakusa 42.

4. Celem portalu internetowego jest gromadzenie i udostępnianie kompleksowej informacji na temat śląskich atrakcji dla dzieci na obszarze obejmującym województwo śląskie i opolskie oraz Kraj Śląsko-Morawski w Czechach.

5. Portal internetowy jest prowadzony w czysto osobistym celu - bez związku z działalnością handlową, gospodarczą i zawodową wydawcy.

Art. 2 - DEFINICJE

Wydawca – Konrad Szymczak, Osiedle Krakusa 42, 44-217 Rybnik.

Portal – portal internetowy prowadzony przez Wydawcę pod domeną familek.pl.

Regulamin – niniejszy tekst regulaminu określający zasady korzystania z Portalu.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Wydawcą w momencie akceptacji Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawcę na rzecz Użytkowników w ramach Umowy.

Wpis – zawartość (np. artykułu, atrakcji, oferty i wydarzenia) wysyłana przez Użytkownika do Portalu w ramach usługi „Wpisy”.

Dane – wszelkie treści (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia i filmy), które Wydawca umieszcza w Portalu.

Skrzynka Pocztowa - skrzynka poczty e-mail Portalu o adresie redakcja@familek.pl


Art. 3 - WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie:

a) sprzętu komputerowego pozwalający na połączenie się z siecią Internet,
b) dostępu do sieci Internet,
c) przeglądarki działającą na sprzęcie komputerowym; minimalne wersje przeglądarek, które spełniają warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu to: Internet Explorer 8 (bez trybu zgodności), Firefox 12, Chrome 20, Opera 12,

Art. 4 - ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługa „Gazeta” umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie i odczytywane Danych (np. tekstów, zdjęć) wprowadzonych do Portalu przez redakcję. Usługa „Gazeta” jest bezpłatna. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usługi „Gazeta” następuje w chwili otwarcia dowolnej strony Portalu w przeglądarce internetowej a zakończenie w chwili zamknięcia wszystkich stron Portalu.

2. Do dnia 1.01.2023 redakcja świadczyła usługi "Wpisy". Usługa „Wpisy” umożliwiała Użytkownikom zgłaszanie redakcji Portalu własnych propozcyji wpisów (np. artykułów, atrakcji, opinii, ofert i wydarzeń) poprzez wysłanie ich treści na Skrzynkę Pocztową. Wpisy mogły zostać opublikowane w Portalu jeśli ich treść została zaakceptowana przez redakcję Portalu. Usługa „Wpisy” była bezpłatna. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usługi „Wpisy” następowało w chwili wysłania pierwszej propozycji wpisu na Skrzynkę Pocztową. Usługa została wstrzymana do odwołania.

Art. 5 - ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Zawarcie Umowy w zakresie świadczenia Usług następuje w momencie wykonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności w Portalu a w szczególności wyświetlenia jednej ze stron Portalu w przeglądarce internetowej.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile wcześniej nie zostanie rozwiązana na podstawie odrębnych warunków Regulaminu lub na podstawie warunków odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem a Wydawcą.


Art 6 - ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Akceptacja Regulaminu jest równoważna ze złożeniem następujących oświadczeń:

a) oświadczam, że zgłoszone przeze mnie Wpisy nie naruszają praw innych osób i posiadam do nich pełne prawa autorskie,

b) udzielam Wydawcy niewyłącznej licencji na wykorzystywanie wprowadzonych przeze mnie Wpisów i Danych w zakresie: utrwalania w pamięci komputera, zwielokrotniania, zmiany, usuwania, wyświetlania i rozpowszechniania za pomocą różnych technik (w tym techniką poligraficzną, drukarską i cyfrową) w przestrzeni publicznej (w szczególności w Internecie).

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad Netykiety (opisanych na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Jej rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.

5. Zawartość Portalu jest prawnie chroniona. W szczególności dotyczy to nazwy, wyglądu graficznego, logotypu oraz Danych i Wpisów.

6. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do niepublikowania Wpisu bez podania przyczyny. Redakcja portalu zastrzega sobie również prawo do zmiany lub usunięcia Wpisu, jeśli będzie zawierał treści niezgodne z Regulaminem.

7. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do modyfikowania Wpisu, w szczególności dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych oraz włączania Wpisu bądź jego części do innych Wpisów.

8. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do niepublikowania Wpisów:

a) zawierających spam, reklamy i ogłoszenia,

b) zawierających więcej niż jeden link do strony internetowej,

c) zawierających obraźliwe uwagi skierowane do innych Użytkowników,

d) zawierających mniej niż 3 słowa,

e) kierujących do stron spamujących wyszukiwarki internetowe,

f) dublujących się w obrębie Portalu,

g) powielających treści z innych stron internetowych,

h) niezgodnych z tematyką Portalu,

i) zawierających dużą ilość formatowań (np. wytłuszczenia, podkreślenia) w tekście.

j) zawierają wulgaryzmy,

k) propagują alkohol,

l) propagują środki odurzające, narkotyki,

m) obrażają osoby publiczne,

n) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,

o) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,

p) łamią lub przyczyniają się do łamania praw autorskich,

r) zawierają hasła, kody dostępu lub inne dane umożliwiające nieautoryzowany dostęp do informacji przechowywanych w sieci teleinformatycznej lub systemie komputerowym.

9. Każdy Użytkownik, który zauważy Wpis niezgodny z prawem lub Regulaminem może i powinien zgłosić nadużycie redakcji Portalu przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na Skrzynkę Pocztową

10. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących zakłócić działanie Portalu lub być uciążliwe dla innych Użytkowników. Do takich działań zaliczyć można w szczególności: korzystanie ze zautomatyzowanych narzędzi (botów i skryptów) komunikowania się z Portalem, wprowadzanie wirusów bądź robaków internetowych i utrudnianie dostępu do Kont innym Użytkownikom.

Art. 7 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania Danych oraz treści Portalu w celach biznesowych, inwestycyjnych lub gospodarczych.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach spoza domeny familek.pl, do których prowadzą linki zamieszczone w Portalu.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją Użytkowników.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożność korzystania z Portalu w wyniku przeprowadzanych prac konserwacyjnych.

7. Wydawca nie jest stroną pomiędzy Użytkownikami w zakresie świadczonych przez nich usług i nie pośredniczy w transakcjach pomiędzy Użytkownikami.

Art. 8 – POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika Portalu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

2. Portal nie wykorzystuje plików cookies.

3. Wydawca zbiera informacje dotyczące aktywności użytkowników na poszczególnych stronach oraz gromadzi ich adresy IP w logach dostępowych serwera. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych oraz technicznych związanych z administracją serwera.

4. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na stronach Portalu.

Art. 9 – REKLAMACJE

1. Reklamację Usług można zgłaszać w formie elektronicznej na adres Skrzynki Pocztowej.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

3. Wydawca będzie rozpatrywał reklamacje uwzględniając postanowienia Regulaminu.

4. Wydawca powiadomi Użytkownika o decyzji w formie elektronicznej.

Art. 10 - ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

2. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się w chwili zaprzestania korzystania z Portalu.

Art. 11 – PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.